*
Truyền thuyết về bồ Tát Quán nắm Âm


Bạn đang xem: Truyền thuyết về bồ tát quán thế âm

Diệu Hạnh Giao Trinh dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính cùng giới thiệu
Mời xem vào Thư phòng
LỜI GIỚI THIỆU Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết thần thoại về người yêu Tát Quán cố Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1819.mp3 1. BỒ TÁT QUÁN ÂM CHỌN ĐẠO TRÀNG Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại về người yêu Tát Quán nắm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1820.mp3 2. QUÁN ÂM KHIÊU Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại cổ xưa về ý trung nhân Tát Quán núm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1821.mp3 3. LONG NỮ BÁI QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại cổ xưa về ý trung nhân Tát Quán nạm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1822.mp3 4. CHỮ TÂM TRÊN ĐÁ(hay QUÁN ÂM ĐỘ THIỆN TÀI) Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết thần thoại về ý trung nhân Tát Quán nắm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1823.mp3 5. QUÁN ÂM ĐỘ VI ĐÀ Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết thần thoại về tình nhân Tát Quán cầm cố Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1824.mp3 6. QUÁN ÂM ĐỘ DI LẶC Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết về người thương Tát Quán chũm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1825.mp3 7. QUÁN ÂM VÀ 18 VỊ LA HÁN Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại về người thương Tát Quán chũm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1826.mp3 8. QUÁN ÂM THÂU TỨ ĐẠI KIM CANG Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại cổ xưa về ý trung nhân Tát Quán chũm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1827.mp3 9. QUÁN ÂM THU PHỤC GIÀ LAM Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại về ý trung nhân Tát Quán chũm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1828.mp3 10. QUÁN ÂM KHÔNG CHỊU ĐI Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết về người tình Tát Quán cố gắng Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1829.mp3 11. HẢI THIÊN PHẬT QUỐC Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết về người tình Tát Quán cố kỉnh Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1830.mp3 12. THÁP ĐA BẢO Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại cổ xưa về ý trung nhân Tát Quán nuốm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1831.mp3 13. Hai RÙA NGHE PHÁP Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết về bồ Tát Quán nuốm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1832.mp3 14. ĐÀI THIÊN ĐĂNG Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại về tình nhân Tát Quán cầm cố Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1833.mp3 15. ĐOẢN CÔ ĐẠO ĐẦU Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết thần thoại về người thương Tát Quán nuốm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1834.mp3 16. BÁT GIÁC ĐÌNH Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại cổ xưa về người tình Tát Quán cố Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1835.mp3 17. THUNG LŨNG CÁT bay Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết thần thoại về người tình Tát Quán cố Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1836.mp3 18. CỔ PHẬT ĐỘNG Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết thần thoại về người tình Tát Quán cố Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1837.mp3 19. KỶ BẢO LĨNH Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại cổ xưa về người thương Tát Quán cầm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1838.mp3 20. QUÁN ÂM VÀ THỔ ĐỊA Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết thần thoại về người thương Tát Quán nạm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1839.mp3 21. HOA ĐẠO VẼ TRỘM TƯỢNG LA HÁN Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết thần thoại về người yêu Tát Quán nắm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1840.mp3 22. CHUÔNG THẦN Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại cổ xưa về tình nhân Tát Quán rứa Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1841.mp3 23. HÒA THƯỢNG LỊCH SƠN BẮT RÙA Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại về bồ Tát Quán vắt Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1842.mp3 24. GIẾNG THẦN TIÊN Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại cổ xưa về người tình Tát Quán gắng Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1843.mp3 25. TÁM BỨC TRANH QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết về người thương Tát Quán vậy Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1844.mp3 26. BẠCH Y QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại về người tình Tát Quán gắng Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1845.mp3 27. BIA DƯƠNG chi QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết về người tình Tát Quán nuốm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1846.mp3 28. ĐA BẢO QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết thần thoại về người thương Tát Quán chũm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1847.mp3 29. TỐNG TỬ QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại về người yêu Tát Quán cố Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1848.mp3 30. THỦY NGUYỆT QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết về người thương Tát Quán cầm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1849.mp3 31. MÃ ĐẦU QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết về người tình Tát Quán cụ Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1850.mp3 32. THÁNH QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại cổ xưa về người yêu Tát Quán thế Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1851.mp3 33. QUÁN ÂM HIẾN SÒ Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết về ý trung nhân Tát Quán vậy Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1852.mp3 34. Nghêu ĐẦU QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại về người tình Tát Quán chũm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1853.mp3 35. QUÁN ÂM, VỢ MÃ LANG Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại về người thương Tát Quán cầm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1854.mp3 36. QUÁN ÂM ba MẶT Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết thần thoại về nhân tình Tát Quán nạm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1855.mp3 37. CÁ nghêu KÉO khiếp PHẬT Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại về tình nhân Tát Quán thế Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1856.mp3 38. TRUYỀN TÍCH AM MAI PHÚC Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết về bồ Tát Quán rứa Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1857.mp3 39. TRUYỀN TÍCH NÚI CẨM BÌNH Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết về người yêu Tát Quán nắm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1858.mp3 40. CÕNG ĐÁ LUI QUÂN GIẶC Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại về bồ Tát Quán gắng Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1859.mp3 41. HÒA THƯỢNG GIẢ BỊ PHẠT Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại về ý trung nhân Tát Quán cụ Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1860.mp3 42. LẦU QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại cổ xưa về ý trung nhân Tát Quán vậy Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1861.mp3 43. QUÁN ÂM TRÌ kinh Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết thần thoại về người yêu Tát Quán vắt Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1862.mp3 44. QUÁN ÂM TRỊ CHUỘT TINH Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại về ý trung nhân Tát Quán vắt Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1863.mp3 45. TRÓI QUỶ LA SÁT Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại về ý trung nhân Tát Quán vắt Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1864.mp3 46. QUÁN ÂM ĐI CHÂN ĐẤT Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết về ý trung nhân Tát Quán chũm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1865.mp3 47. QUÁN ÂM BÁN DẦU Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại về nhân tình Tát Quán nuốm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1866.mp3 48. HÒA THƯỢNG TRÚC THIỀN VẼ BỒ TÁT QUÁN ÂM Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết về bồ Tát Quán cụ Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1867.mp3 49. CHUYỆN LẠ CỦA HÒA THƯỢNG NHẤT PHONG Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết thần thoại về nhân tình Tát Quán nạm Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1868.mp3 50. ĐẢO BỒNG LAI BỊ NHẬN CHÌM Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg thần thoại về bồ Tát Quán cầm cố Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1869.mp3 51. QUÁN ÂM NGÀN MẮT NGÀN TAY Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến - Diễn đọc: Giang Ngọc https://www.rongmotamhon.net/bookcover/small/62.jpg truyền thuyết về ý trung nhân Tát Quán rứa Âm https://media.rongmotamhon.net/audiobook/1870.mp3
bài hát gớm quan the am bo tat pham pho mon vày ca sĩ Thich Tri Thoat trực thuộc thể nhiều loại The Loai Khac. Tra cứu loi bai hat tởm quan the am bo tat pham pho mon - Thich Tri Thoat tức thì trên gdtxdaknong.edu.vn. Nghe bài hát tởm Quán cố gắng Âm người tình Tát Phẩm Phổ Môn rất chất lượng 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Kinh Quán rứa Âm người thương Tát Phẩm Phổ Môn vì ca sĩ Thích Trí Thoát thể hiện, ở trong thể một số loại Thể một số loại Khác. Các bạn có thể nghe, tải về (tải nhạc) bài bác hát ghê quan the am bo tat pham pho mon mp3, playlist/album, MV/Video tởm quan the am bo tat pham pho tháng miễn phí tổn tại Nhac
Cua
Tui.com.
*
Sao chép

DIỆU PHÁP LIÊN HOA tởm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM Nhĩ thời, vô tận Ý nhân tình tát tức tùng tọa khởi, thiên đãn hữu kiên, hiệp chưởng phía Phật nhi tác thị ngôn: gắng Tôn! Quán nạm âm người yêu tát dĩ hà nhơn duyên danh Quán thay âm?
Phật cáo vô tận Ý người tình tát: Thiện phái mạnh tử! Nhược hữu vô lượng bá thiên vạn ức bọn chúng sanh lâu chư khổ não, văn thị Quán nuốm âm người thương tát, tức thời quán kỳ âm thanh, giai đắc giải thoát,Nhược hữu trì thị Quán cố âm bồ tát danh giả, thiết nhập đại hỏa, hỏa bất năng thiêu; vị thị người yêu tát oai thần chi lực cố.Nhược vi đại thủy sở phiêu, xưng kỳ danh hiệu, tức đắc thiển xứ.Nhược hữu bá thiên vạn ức bọn chúng sanh, vị mong kim, ngân, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu đẳng bảo nhập ư đại hải, giả sử hắc phong xuy kỳ thuyền phương phiêu đọa La gần kề quỷ quốc, kỳ trung nhược hữu nãi chí nhứt nhơn xưng Quán cố âm ý trung nhân tát danh giả, thị chư nhơn đẳng giai đắc giải thoát La sát đưa ra nạn. Dĩ thị nhơn duyên danh Quán ráng âm.Nhược phục hữu nhơn lâm đương bị hại, xưng Quán vắt âm người thương tát danh giả, bỉ sở chấp đao trượng, trung bình đoạn đoạn hoại, nhi đắc giải thoát.Nhược tam thiên đại thiên quốc độ mãn trung Dạ xoa, La tiếp giáp dục lai óc nhân, văn kỳ xưng Quán nỗ lực âm bồ tát danh giả, thị chư ác quỷ thượng bất năng dĩ ác nhãn thị chi, huống phục gia hại?
Thiết phục hữu nhơn, nhược hữu tội, nhược vô tội, nữu giới già tỏa, kiểm hệ kỳ thân, xưng Quán nạm âm tình nhân tát danh giả, giai vớ đoạn hoại, tức đắc giải thoát.Nhược tam thiên đại thiên quốc độ mãn trung oán thù tặc, hữu nhứt yêu đương chủ, tương chư yêu đương nhơn, cơ trì trọng bảo kinh quá hiểm lộ, kỳ trung nhứt nhơn tác thị xướng ngôn: Chư thiện phái mạnh tử, đồ đắc mập bố. Nhữ đẳng ưng đương nhứt trọng tâm xưng Quán rứa âm người tình tát thương hiệu thị bồ tát năng dĩ vô úy thí ư chúng sanh. Nhữ đẳng nhược xưng danh giả, ư thử oán tặc, đương đắc giải thoát. Bọn chúng thương nhơn văn, núm phát thanh ngôn Nam tế bào Quán chũm âm người yêu tát! Xưng kỳ danh cố, tức đắc giải thoát.Vô tận ý! Quán núm âm ý trung nhân tát Ma ha tát oai vệ thần bỏ ra lực nguy nguy như thị.Nhược hữu chúng sanh nhiều ư *** dục, thường niệm kính cẩn Quán cầm cố âm người tình tát, tiện đắc ly dục. Nhược đa sân nhuế, hay niệm cung kính Quán rứa âm người yêu tát, nhân tiện đắc ly sân. Nhược nhiều ngu si, thường xuyên niệm kính cẩn Quán nắm âm người yêu tát, luôn tiện đắc ly si.Vô tận ý! Quán chũm âm người thương tát hữu như thị đẳng đại oai phong thần lực nhiều sở nhiêu ích. Thị rứa chúng sanh thường ưng trung ương niệm.Nhược hữu con gái nhơn thiết dục mong nam, lễ bái cúng nhường nhịn Quán cầm cố âm người tình tát, nhân tiện sanh phước đức trí huệ đưa ra nam; thiết dục cầu nữ, tiện thể sanh đoan chánh hữu tướng chi nữ, túc thực đức bổn, bọn chúng nhơn ái kỉnh.Vô tận ý! Quán nỗ lực âm bồ tát hữu như thị lực. Nhược hữu chúng sanh cung kính lễ bái Quán thế âm ý trung nhân tát, phước bất đường quyên. Thị nuốm chúng sinh giai ưng lâu trì Quán vắt âm người thương tát danh hiệu.Vô tận ý! Nhược hữu thiếu phụ nhơn thọ trì lục thập nhị ức hằng hà sa người tình tát danh tự, phục tận hình thờ dường siêu thị nhà hàng y phục ngọa núm y dược. Ư nhữ ý vân hà? Thị thiện nam tử thiện con gái nhơn công đức nhiều phủ?


Xem thêm: Review Thuốc Nhuộm Tóc Bubble Hair Coloring Etude House Hot Style Bubble

Vô tận ý ngôn: Thậm đa, thay Tôn.Phật ngôn: Nhược phục hữu nhơn lâu trì Quán cầm cố âm người tình tát danh hiệu, nãi chí nhứt thời lễ bái cúng dường, thị nhị nhơn phước, chánh đẳng vô dị, ư bá thiên vạn ức kiếp bất khả cùng tận.Vô tận ý! thọ trì Quán nuốm âm bồ tát danh hiệu đắc như thị vô lượng vô hạn phước đức đưa ra lợi. Rất nhiều ý ý trung nhân tát bạch Phật ngôn:Thế Tôn! Quán gắng âm người yêu tát vân hà du demo Ta bà cầm giới? Vân hà nhi vị chúng sanh thuyết pháp? phương tiện chi lực, kỳ sự vân hà?
Phật cáo rất nhiều ý người yêu tát: Thiện nam giới tử! Nhược hữu quốc độ chúng sanh: Ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, Quán cầm cố âm tình nhân tát tức hiện tại Phật thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Bích bỏ ra Phật thân đắc độ giả, tức hiện Bích chi Phật thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Thanh văn thân đắc độ giả, tức hiện tại thanh văn thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Phạm vương vãi thân đắc độ giả, tức hiện nay phạm vương thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Đế say mê thân đắc độ giả, tức hiện nay Đế phù hợp thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Tự trên thiên thân đắc độ giả, tức hiện Tự trên thiên thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ đại Tự trên thiên thân đắc độ giả, tức văn minh Tự tại thiên thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Thiên đại tướng quân thân đắc độ giả, tức hiện nay Thiên đại tướng tá quân thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Tỳ sa môn thân đắc độ giả, tức hiện nay Tỳ sa môn thân nhi vị thuyết pháp.Ưng dĩ đái vương thân đắc độ giả, tức hiện Tiểu vương vãi thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Trưởng trả thân đắc độ giả, tức hiện nay Trưởng đưa thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Cư sĩ thân đắc độ giả, tức hiện Cư sĩ thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Tể quan tiền thân đắc độ giả, tức hiện Tể quan thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Bà la môn thân đắc độ giả, tức hiện tại Bà la môn thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di thân đắc độ giả, tức hiện nay tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn đàn bà thân đắc độ giả, tức hiện thiếu nữ thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ đồng nam giới đồng nữ giới thân đắc độ giả, tức hiện tại đồng phái nam đồng nàng thân