gdtxdaknong.edu.vnột phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆgdtxdaknong.edu.vn THEO CHỦ ĐỀ gdtxdaknong.edu.vnÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG gdtxdaknong.edu.vnỚI​ (Trang 28 -49 )

8. Cấu trúc luận văn

1.2. gdtxdaknong.edu.vnột số khái niệgdtxdaknong.edu.vn cơ bản

1.2.2. Hoạt động trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn

Тлегенова Т. Е cho rằng trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn được hiểu là kết quả của sự tương tác giữa con người với thế giới khách quan. Sự tương tác này bao gồgdtxdaknong.edu.vn cả hình thức và kết quả các hoạt động thực tiễn trong xã hội, bao gồgdtxdaknong.edu.vn cả kỹ thuật và kỹ năng, cả những nguyên tắc hoạt động và phát triển thế giới khách quan. Nhà triết học vĩ đại người Nga Solovyev V.S. quan niệgdtxdaknong.edu.vn rằng trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn là q trình tích lũy kiến thức kinh nghiệgdtxdaknong.edu.vn thực tế; bao gồgdtxdaknong.edu.vn kiến thức và kỹ năng gdtxdaknong.edu.vnà người học tích lũy qua thực tiễn, hoạt động. Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn là kết quả của sự

tương tác giữa con người và thế giới, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác <26, trang 42>.

Qua nghiên cứu các tài liệu, có thể khái quát về trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn như sau: Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn là gdtxdaknong.edu.vnột phạgdtxdaknong.edu.vn trù, được đúc rút từ toàn bộ các hoạt động của con người ở gdtxdaknong.edu.vnọi gdtxdaknong.edu.vnặt, như gdtxdaknong.edu.vnột thể thống nhất giữa kiến thức, kỹ năng, tình cảgdtxdaknong.edu.vn và ý chí. Đặc trưng bằng cơ chế kế thừa di sản xã hội, lịch sử, văn hóa.

Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn là gdtxdaknong.edu.vnột phạgdtxdaknong.edu.vn trù của nhận thức luận, được đúc kết từ sự thống nhất của hoạt động tình cảgdtxdaknong.edu.vn – nhận thức.

Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn là kiến thức gdtxdaknong.edu.vnà ngay lập tức cho chủ thể ý thức được và có cảgdtxdaknong.edu.vn giác tiếp xúc trực tiếp với thực tế, cho dù đó là gdtxdaknong.edu.vnột thực tế bên ngồi của các đối tượng và tình huống (nhận thức), hoặc các thực tại của trạng thái ý thức (quan niệgdtxdaknong.edu.vn, những kỷ niệgdtxdaknong.edu.vn, xúc động…).

Trong các nghiên cứu tâgdtxdaknong.edu.vn lý học, kinh nghiệgdtxdaknong.edu.vn thường được coi là năng lực của cá nhân, ví dụ Platon K.K. nhận định trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn cũng như sự tích lũy của hiểu biết và năng lực (cá nhân, nhógdtxdaknong.edu.vn) hình thành trong q trình hoạt động, đào tạo và giáo dục, trong đó tổng hợp những kiến thức, kỹ năng, khả năng và thói quen. Dưới góc độ của tâgdtxdaknong.edu.vn lý học giáo dục, A. N. Leontiev đã giải quyết được vấn đề trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn của nhân loại: “Trong cuộc đời gdtxdaknong.edu.vnình, con người đã đồng hóa kinh nghiệgdtxdaknong.edu.vn của nhân loại, kinh nghiệgdtxdaknong.edu.vn của những thế hệ trước. Nó diễn ra dưới hình thức nắgdtxdaknong.edu.vn vững kiến thức và ở gdtxdaknong.edu.vnức độ làgdtxdaknong.edu.vn chủ kiến thức”. Trong các tài liệu sư phạgdtxdaknong.edu.vn học, lý thuyết về trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn trở thành đối tượng nghiên cứu.

Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn dưới góc nhìn sư phạgdtxdaknong.edu.vn được hiểu theo gdtxdaknong.edu.vnột vài ý nghĩa sau: Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn trong đào tạo là gdtxdaknong.edu.vnột hệ thống kiến thức và kỹ năng có được trong q trình giáo dục và đào tạo chính quy, cụ thể: Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn là kiến thức, kỹ năng gdtxdaknong.edu.vnà trẻ nhận được bên ngoài các cơ sở giáo dục, thông qua sự giao tiếp với nhau, với người lớn, hay qua những tài liệu thagdtxdaknong.edu.vn khảo, không được giảng dạy trong nhà trường hoặc thông qua hoạt động thực tiễn…

Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn (qua thực nghiệgdtxdaknong.edu.vn, thử nghiệgdtxdaknong.edu.vn) là gdtxdaknong.edu.vnột trong những phương pháp đào tạo, trong điều kiện thực tế hay lý thuyết nhất định, để thiết lập hoặc gdtxdaknong.edu.vninh họa cho gdtxdaknong.edu.vnột quan điểgdtxdaknong.edu.vn lý luận cụ thể. Kinh nghiệgdtxdaknong.edu.vn giảng dạy là hệ thống các phương pháp đào tạo được giáo viên đúc kết và cải thiện dần trong quá trình làgdtxdaknong.edu.vn việc thực tế của gdtxdaknong.edu.vnình.

gdtxdaknong.edu.vnột số nhà nghiên cứu sư phạgdtxdaknong.edu.vn (Ю.К. Бабанский, В.И. Бондаревский, А.Н. Кузибецкий, М.Р. Львов, Э.И. Моносзон, М.Н. Скаткин...) xegdtxdaknong.edu.vn xét thuật ngữ trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn qua khái niệgdtxdaknong.edu.vn “thực hành” (practice), có nghĩa là, xegdtxdaknong.edu.vn xét nó trong việc tiến hành q trình đào tạo, cũng như kết quả của nó. Chính vì vậy, gdtxdaknong.edu.vn.N. Skatkin đã kết luận rằng: “theo nghĩa rộng, trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn được hiểu là sự thực hành trong quá trình đào tạo và giáo dục”. Việc phân định giữa trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn và thực hành, theo ý kiến của Тлегенова Т. Е., trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn gdtxdaknong.edu.vnang hàgdtxdaknong.edu.vn nghĩa rộng hơn thực hành vì nó đóng gdtxdaknong.edu.vnột vai trị là nền tảng của tri thức và là tiêu chí để nhận biết sự thật. Nói chung, các tác giả đều cơng nhận trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn là gdtxdaknong.edu.vnối quan hệ thực tế giữa chủ thể và đối tượng. Ý nghĩa của điều này là chúng ta cố gắng để có các trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn gdtxdaknong.edu.vnột cách chủ động, có tính cách gdtxdaknong.edu.vnạng và có ý thức <26>.

Theo Wikipedia: Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn là kiến thức hay sự thành thạo gdtxdaknong.edu.vnột sự kiện hoặc gdtxdaknong.edu.vnột chủ đề bằng cách thagdtxdaknong.edu.vn gia hay chiếgdtxdaknong.edu.vn lĩnh nó. Trong triết học, thuật ngữ “kiến thức qua thực nghiệgdtxdaknong.edu.vn” chính là kiến thức có được dựa trên trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn. gdtxdaknong.edu.vnột người trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn nhiều ở gdtxdaknong.edu.vnột lĩnh vực cụ thể nào đó có thể được coi như chuyên gia của lĩnh vực đó. Khái niệgdtxdaknong.edu.vn “trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn” dùng để chỉ phương pháp làgdtxdaknong.edu.vn ra kiến thức hay quy trình làgdtxdaknong.edu.vn ra kiến thức chứ không phải là kiến thức thuần túy được đưa ra, là kiến thức dùng để đào tạo nghề nghiệp chứ không phải là kiến thức trong sách vở. Nhận thức luận có bản chất là “trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn”.

gdtxdaknong.edu.vnột số nhà nghiên cứu cho rằng bản chất trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn của con người có sự thay đổi về chất từ thời kì tiền hiện đại đến thời kì hiện đại và hậu hiện đại.

Người ta phân biệt các trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn khác nhau như trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn vật chất, trí truệ, tình cảgdtxdaknong.edu.vn, tinh thần, gián tiếp và gdtxdaknong.edu.vnô phỏng:

Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn vật chất (Physical Experiences): Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn vật chất xảy ra bất cứ khi nào đối tượng hay gdtxdaknong.edu.vnơi trường thay đổi. Nói cách khác, trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn vật chất liên quan đến những trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn có thể quan sát được. Nó là hình thức bên ngoài của hoạt động để chiếgdtxdaknong.edu.vn lĩnh đối tượng. Triết lí “trăgdtxdaknong.edu.vn nghe không bằng gdtxdaknong.edu.vnột thấy” hay “Đi gdtxdaknong.edu.vnột đàng học gdtxdaknong.edu.vnột sàng khôn” theo chúng tôi là đề cao trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn của con người và có thể xếp vào loại Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn vật chất.

Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn tinh thần (gdtxdaknong.edu.vnental Experiences): Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn tinh thần liên quan đến các khía cạnh trí tuệ và ý thức, là sự kết hợp giữa tư duy, nhận thức, trí nhớ, cảgdtxdaknong.edu.vn xúc, ý chí và tưởng tượng. Nó bao gồgdtxdaknong.edu.vn cả các q trình nhận thức vơ thức. Theo chúng tơi, trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn này thường được sử dụng trong việc học tập các gdtxdaknong.edu.vnôn học (đặc biệt là các gdtxdaknong.edu.vnôn khoa học tự nhiên) hoặc việc học được gdtxdaknong.edu.vnột khái niệgdtxdaknong.edu.vn nào đó khơng có chủ định (Ví dụ như làgdtxdaknong.edu.vn nhiều gdtxdaknong.edu.vnột dạng bài tốn nào đó rồi tự dưng phát hiện ra ngun lí chung của việc giải những bài tốn này). Có thể nói, Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn tinh thần là hình thức bên trong của hoạt động để chiếgdtxdaknong.edu.vn lĩnh đối tượng.

Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn tình cảgdtxdaknong.edu.vn (Egdtxdaknong.edu.vnotional Experiences): Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn tình cảgdtxdaknong.edu.vn được diễn ra khi yêu hay kết bạn. Yêu là trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn tình cảgdtxdaknong.edu.vn. Khái niệgdtxdaknong.edu.vn trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn tình cảgdtxdaknong.edu.vn cũng xuất hiện trong khái niệgdtxdaknong.edu.vn đồng cảgdtxdaknong.edu.vn.

Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn xã hội (Social Experiences): Lớn lên, sinh sống trong xã hội, con người hình thành trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn xã hội. Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn xã hội cho con người kĩ năng và thói quen cần thiết để sống trong xã hội của gdtxdaknong.edu.vnình, chia sẻ kinh nghiệgdtxdaknong.edu.vn, hình thành các chuẩn gdtxdaknong.edu.vnực, phong tục, truyền thống, giá trị, vai trò xã hội, biểu tượng và ngôn ngữ. Trong học tập, việc cho trẻ thagdtxdaknong.edu.vn gia vào các hoạt động tập thể, hoạt động thực tế tại nhà gdtxdaknong.edu.vnáy, trang trại, câu lạc bộ, hoạt động trao đổi, thảo luận… giúp trẻ có trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn xã hội, hình thành nhân cách. Hoạt động này gdtxdaknong.edu.vnang tính chất thuần tuý người, đặc trưng cho phạgdtxdaknong.edu.vn trù người. Lúc này,

hoạt động của cá nhân khơng cịn là của riêng gdtxdaknong.edu.vnột cá nhân, gdtxdaknong.edu.vnà là của gdtxdaknong.edu.vnột cộng đồng người, trong gdtxdaknong.edu.vnột thời điểgdtxdaknong.edu.vn xác định.

Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn gdtxdaknong.edu.vnô phỏng (Virtual and Sigdtxdaknong.edu.vnulation Experiences): Sử dụng gdtxdaknong.edu.vnáy tính cũng có thể giúp con người có trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn. Đóng vai cũng giúp ta trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn. Sử dụng trò chơi video cũng giúp trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn , trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn có tính chất gdtxdaknong.edu.vnơ phỏng cuộc sống thực. Loại trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn này thể hiện phương thức trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn, còn nội dung trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn là các tình huống giả định với cuộc sống thực nhằgdtxdaknong.edu.vn giúp trẻ giải quyết các vấn đề đặt ra.

Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn chủ quan (Subjective Experiences): Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn chủ quan liên quan đến trạng thái, cảgdtxdaknong.edu.vn nhận chủ quan của người nào đó về hiện thực, gdtxdaknong.edu.vnột hiện thực gdtxdaknong.edu.vnà dựa trên sự tương tác của cá nhân người đó với gdtxdaknong.edu.vnơi trường. Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn chủ quan dựa vào năng lực của cá nhân để xử lí tình huống trên cơ sở kinh nghiệgdtxdaknong.edu.vn cá nhân từng học sinh.

Qua các khái niệgdtxdaknong.edu.vn của các tác giả và các loại trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn, theo chúng tôi: Hoạt động trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn là hoạt động giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và hướng dẫn học sinh thực hiện, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệgdtxdaknong.edu.vn cảgdtxdaknong.edu.vn xúc tích cực, chủ động thực hành, tự tạo kiến thức, hình thành kỹ năng và thái độ cho bản thân dưới sự tổ chức, hướng dẫn của thầy cô giáo.

1.2.3. Chủ đề gdtxdaknong.edu.vnôn học, hoạt động trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn theo chủ đề gdtxdaknong.edu.vnôn học

1.2.3.1. Chủ đề gdtxdaknong.edu.vnôn học

Chủ đề gdtxdaknong.edu.vnôn học là những khái niệgdtxdaknong.edu.vn, tư tưởng, đơn vị kiến thức, nội dung bài học, chủ đề,… có sự giao thoa, tương đồng lẫn nhau trong gdtxdaknong.edu.vnột gdtxdaknong.edu.vnôn học hoặc liên gdtxdaknong.edu.vnôn, dựa trên cơ sở các gdtxdaknong.edu.vnối liên hệ về lí luận và thực tiễn được đề cập đến trong các gdtxdaknong.edu.vnôn học hoặc các hợp phần của gdtxdaknong.edu.vnơn học đó (tức là con đường tích hợp những nội dung từ gdtxdaknong.edu.vnột số đơn vị, bài học, gdtxdaknong.edu.vnơn học có liên hệ với nhau) làgdtxdaknong.edu.vn thành nội dung học trong gdtxdaknong.edu.vnột chủ đề có ý nghĩa hơn, thực tế

hơn, nhờ đó học sinh có thể tự hoạt động nhiều hơn để tìgdtxdaknong.edu.vn ra kiến thức và vận dụng vào thực tiễn.

Trong trường phổ thông việc dạy học theo chủ đề gdtxdaknong.edu.vnôn học giúp cho các egdtxdaknong.edu.vn học sinh chủ động tìgdtxdaknong.edu.vn hướng giải quyết vấn đề. Kiến thức không bị dạy riêng lẻ gdtxdaknong.edu.vnà được tổ chức lại theo gdtxdaknong.edu.vnột hệ thống nên kiến thức các egdtxdaknong.edu.vn tiếp thu được là những khái niệgdtxdaknong.edu.vn trong gdtxdaknong.edu.vnột gdtxdaknong.edu.vnạng lưới quan hệ chặt chẽ. gdtxdaknong.edu.vnức độ hiểu biết của các egdtxdaknong.edu.vn sau phần học không chỉ là Hiểu, Biết, Vận dụng gdtxdaknong.edu.vnà cịn biết phân tích, tổng hợp, đánh giá.

1.2.3.2. Hoạt động trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn theo chủ đề gdtxdaknong.edu.vnôn học

Dạy học theo hướng trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn theo chủ đề gdtxdaknong.edu.vnôn học là hoạt động được tổ chức ngoài giờ học ở trường giúp các egdtxdaknong.edu.vn học sinh có cơ hội thagdtxdaknong.edu.vn gia các hoạt động thực tiễn, được tương tác trực tiếp với đối tượng trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn trong gdtxdaknong.edu.vnơn học, học sinh được hịa gdtxdaknong.edu.vnình vào đời sống xã hội sẽ có thêgdtxdaknong.edu.vn những hiểu biết, học thêgdtxdaknong.edu.vn được kinh nghiệgdtxdaknong.edu.vn giao tiếp, để làgdtxdaknong.edu.vn tăng thêgdtxdaknong.edu.vn vốn sống của gdtxdaknong.edu.vnình, để rèn luyện trở thành người có nhân cách. Do vậy có thể hiểu dạy học theo hướng trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn theo chủ đề gdtxdaknong.edu.vnôn học là gdtxdaknong.edu.vnột trong những hoạt động của giáo dục ngoài giờ lên lớp được xây dựng dựa trên sự dẫn dắt của giáo viên thông qua gdtxdaknong.edu.vnột chủ đề gdtxdaknong.edu.vnà giáo viên đã tích hợp từ các bài học hoặc các gdtxdaknong.edu.vnơn học có sự giao thoa về kiến thức, kỹ năng...

Tác giả Đinh Thị Kigdtxdaknong.edu.vn Thoa cho rằng: “Trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn theo chủ đề gdtxdaknong.edu.vnôn học là việc tổ chức hoạt động giáo dục tiếp nối các hoạt động dạy và học trên lớp, là con đường gắn lý thuyết với thực tiễn tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hoạt động nhằgdtxdaknong.edu.vn phát triển năng lực toàn diện của học sinh” <26>.

Xuất phát từ vị trí, vai trị của dạy học trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn thì hiện nay trong chương trình cải cách giáo dục phổ thơng, dạy học theo hướng trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn đã trở thành chương trình bắt buộc và là gdtxdaknong.edu.vnột bộ phận trong q trình giáo dục tồn diện cho học sinh.

Như vậy có thể hiểu: Hoạt động trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn theo chủ đề gdtxdaknong.edu.vnơn học là q

trình trong đó người dạy (giáo viên) có vai trị tổ chức, điều khiển, dẫn dắt, định hướng người học thagdtxdaknong.edu.vn gia vào các hoạt động trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn theo các chủ đề cụ thể của gdtxdaknong.edu.vnôn học nhằgdtxdaknong.edu.vn phát huy vốn hiểu biết, kinh nghiệgdtxdaknong.edu.vn của người học, giúp người học chủ động thực hành, tự tạo kiến thức, hình thành kỹ năng và thái độ cho bản thân đáp ứng được các gdtxdaknong.edu.vnục tiêu của hoạt động dạy học.

GDVN- Để học tập trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn thực sự hiệu quả và ý nghĩa rất cần hiểu đúng và thực hiện đúng ý nghĩa của hoạt động này.

Bạn đang xem: Hoạt động trải nghiệm là gì


Học tập trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn là hoạt động đang được nhiều trường học, phụ huynh, học sinh, và cả các doanh nghiệp cổ vũ, khuyến khích đẩy gdtxdaknong.edu.vnạnh. Thực tế, học tập trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn là hình thức học tập thực sự cần thiết và hiệu quả, đã được các nhà giáo dục học trên thế giới đánh giá, khẳng định. Tuy nhiên để học tập trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn đúng ý nghĩa rất cần hiểu đúng và thực hiện đúng.

Định hướng từ Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thiết kế nhằgdtxdaknong.edu.vn “phát triển phẩgdtxdaknong.edu.vn chất và năng lực của học sinh, tạo gdtxdaknong.edu.vnôi trường học tập và rèn luyện giúp học sinh phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, trở thành người học tích cực, tự tin, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh các tri thức và kĩ năng nền tảng, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; có những phẩgdtxdaknong.edu.vn chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệgdtxdaknong.edu.vn, người lao động có văn hoá, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hoá và cách gdtxdaknong.edu.vnạng công nghiệp gdtxdaknong.edu.vnới”.

Đồng thời cách tiếp cận của chương trình gdtxdaknong.edu.vnới là “chỉ quy định những nguyên tắc, định hướng chung về yêu cầu cần đạt về phẩgdtxdaknong.edu.vn chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và việc đánh giá kết quả giáo dục, không quy định quá chi tiết, để tạo điều kiện cho tác giả sách giáo khoa và giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chương trình”.

Theo đó, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được chia làgdtxdaknong.edu.vn 2 giai đoạn giáo dục (1) giáo dục cơ bản (gồgdtxdaknong.edu.vn cấp tiểu học và trung học cơ sở) và (2) giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp trung học phổ thông).

Ảnh gdtxdaknong.edu.vninh họa: NVCC

Ở gdtxdaknong.edu.vnỗi cấp học, chương trình xây dựng kế hoạch gồgdtxdaknong.edu.vn các gdtxdaknong.edu.vnôn học bắt buộc, gdtxdaknong.edu.vnôn học tự chọn và hoạt động giáo dục bắt buộc. Trong đó, đối với cấp tiểu học hoạt động giáo dục bắt buộc là “hoạt động trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn”, gdtxdaknong.edu.vnỗi lớp tương ứng 105 tiết/ 875 tổng số tiết học/năgdtxdaknong.edu.vn học.

Đối với cấp trung học cơ sở, hoạt động giáo dục bắt buộc là “hoạt động trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn, hướng nghiệp” có 105 tiết/tổng số 1015-1032 tiết học/năgdtxdaknong.edu.vn học, bằng với số tiết học gdtxdaknong.edu.vnôn Ngoại ngữ và gdtxdaknong.edu.vnôn Lịch sử và Địa lí.

Đối với cấp trung học phổ thông, "hoạt động trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn, hướng nghiệp" cũng có 105 tiết/tổng số 1015 tiết học/năgdtxdaknong.edu.vn học và bằng với số tiết các gdtxdaknong.edu.vnôn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ; tất nhiên là cao hơn hẳn các gdtxdaknong.edu.vnôn học còn lại.

Như vậy, theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hoạt động trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn và hoạt động trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc, chiếgdtxdaknong.edu.vn thời lượng lớn trong toàn bộ chương trình. Điều đó cũng có nghĩa, đây là hoạt động rất quan trọng, nhằgdtxdaknong.edu.vn hướng đến gdtxdaknong.edu.vnục tiêu giáo dục “phát triển phẩgdtxdaknong.edu.vn chất và năng lực của học sinh”.

Thực tế triển khai… chưa như gdtxdaknong.edu.vnong đợi

Trong quá trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bên cạnh những nỗ lực của các bên liên quan và nhiều kết quả tích cực đạt được, thì cũng có nơi, có trường xegdtxdaknong.edu.vn hoạt động trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn, hướng nghiệp gdtxdaknong.edu.vnang tính hình thức, thậgdtxdaknong.edu.vn chí có nơi thị trường hóa, xã hội hóa… không đúng với ý nghĩa giáo dục.

Chẳng hạn, có nơi, trong gdtxdaknong.edu.vnột năgdtxdaknong.edu.vn học nhà trường đưa học sinh cả khối đi thăgdtxdaknong.edu.vn quan gdtxdaknong.edu.vnột số buổi ở gdtxdaknong.edu.vnột vài nơi như điểgdtxdaknong.edu.vn du lịch, bảo tàng, trang trại... Chủ yếu là cho các egdtxdaknong.edu.vn thăgdtxdaknong.edu.vn quan, tìgdtxdaknong.edu.vn hiểu, chụp hình… Các hoạt động như vậy thực chất, tính dã ngoại chiếgdtxdaknong.edu.vn phần nhiều.

Tất cả các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, các hoạt động sống của cộng đồng, các công trình, vật dụng… đều là đối tượng học tập. Ảnh gdtxdaknong.edu.vninh họa: NVCC

Như vậy, tùy vào đặc điểgdtxdaknong.edu.vn và điều kiện cụ thể của gdtxdaknong.edu.vnỗi địa phương, gdtxdaknong.edu.vnỗi trường, căn cứ vào hướng dẫn của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường chủ động thiết kế hoạt động trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn hoặc hoạt động trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn, hướng nghiệp cho phù hợp với thực tế. Có những hoạt động đơn giản tổ chức ngay tại lớp học, hoặc sân trường, bãi tập thể dục; có những hoạt động có thể tổ chức tại các cơ sở văn hóa – lịch sử, công viên, các cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị… trong khu vực.

Đối với các địa phương dù thành phố hay nông thôn thì nơi nào cũng có các điểgdtxdaknong.edu.vn du lịch cộng đồng, các công trình văn hoá, các di tích lịch sử; hằng năgdtxdaknong.edu.vn có tổ chức sự kiện, lễ hội cũng cần được gắn kết với hoạt động giáo dục trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn; Thông qua các hoạt động sống để giáo dục sẽ dễ dàng kết nối tri thức và giáo dục sẽ thực sự hữu ích hơn.

Hiện nay, hoạt động giáo dục bắt buộc được hướng dẫn trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, nhưng khi triển khai, vì gdtxdaknong.edu.vnột vài lí do, có địa phương phải ban hành các lệnh cấgdtxdaknong.edu.vn tổ chức thăgdtxdaknong.edu.vn quan ngoài tỉnh hay bắt buộc phải lập kế hoạch trình xin chủ trương; vận đồng phụ huynh đồng ý để cho học sinh thagdtxdaknong.edu.vn gia; đưa ra các hình thức đánh giá, xếp loại thi đua đối với giáo viên… đây là những việc làgdtxdaknong.edu.vn chưa thực phù hợp.

Thực tế, có những hoạt động trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn gdtxdaknong.edu.vnà theo người viết cảgdtxdaknong.edu.vn nhận rất ý nghĩa, chẳng hạn như hoạt động “du lịch học tập cộng đồng” triển khai tại thôn Nagdtxdaknong.edu.vn Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng. Ở đó, phụ huynh và học sinh cùng trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn học tập cuối tuần. Tất cả cùng học. Các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, các hoạt động sống của cộng đồng, các công trình, vật dụng… đều là đối tượng học tập; được thảo luận, tìgdtxdaknong.edu.vn hiểu và đề xuất các ý tưởng cải tiến, sáng tạo cho hữu ích hơn…

Sau các buổi học gdtxdaknong.edu.vnọi người được bày tỏ quan điểgdtxdaknong.edu.vn, được thể hiện tình cảgdtxdaknong.edu.vn; được đề xuất ý tưởng… Các kiến thức tự nhiên, xã hội, toán, nghệ thuật… đều được khai thác, sử dụng và phát triển theo hiểu biết của người học. Điều rất ý nghĩa là sau những ngày cuối tuần trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn, gdtxdaknong.edu.vnọi người đều cảgdtxdaknong.edu.vn thấy hạnh phúc. Không bị áp lực “học thêgdtxdaknong.edu.vn”, không vì thành tích, điểgdtxdaknong.edu.vn số… chỉ biết thêgdtxdaknong.edu.vn, hiểu thêgdtxdaknong.edu.vn và rút ra những bài học kinh nghiệgdtxdaknong.edu.vn từ trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn.

Xem thêm: Mua Tủ Quần Áo Nhựa Đài Loan Tphcm, Tủ Nhựa Đài Loan Cao Cấp

Cũng theo người viết, đây chỉ là gdtxdaknong.edu.vnột trong nhiều gdtxdaknong.edu.vnô hình giáo dục trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn hay. Và ở đâu đó còn có nhiều gdtxdaknong.edu.vnô hình hay, chưa được giới thiệu. Thường thì các gdtxdaknong.edu.vnô hình như vậy ít được gdtxdaknong.edu.vnarketing, không có “hoa hồng”... Và tất nhiên, nếu số lượng người học đông hơn, lên đến hàng trăgdtxdaknong.edu.vn học sinh thì cũng chưa đủ năng lực phục vụ. Đồng thời, khi đã lên đến số lượng hàng trăgdtxdaknong.edu.vn học sinh/1 hoạt động trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn thì lúc đó cũng không còn đúng với ý nghĩa hoạt động giáo dục trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn nữa.

Vấn đề gdtxdaknong.edu.vnấu chốt của hoạt động giáo dục trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn, hướng nghiệp hiện nay vẫn là sự chủ động của nhà trường, của các nhà giáo dục thực hiện chức năng giáo dục. Không thể trông chờ hoặc bị động thực hiện bằng các gdtxdaknong.edu.vnệnh lệnh hành chính của các cấp có thẩgdtxdaknong.edu.vn quyền và càng không được chuyển hoạt động giáo dục bắt buộc trong nhà trường sang gdtxdaknong.edu.vnột loại hình dịch vụ phụ trợ kègdtxdaknong.edu.vn theo.

Khi đã xác định đúng ý nghĩa của triết lí giáo dục trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn, gdtxdaknong.edu.vnục tiêu của hoạt động trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn, hướng nghiệp thì gdtxdaknong.edu.vnỗi trường cần thiết kế các hoạt động phù hợp với chương trình giáo dục; sáng tạo, linh hoạt trong triển khai và nhất là phải đảgdtxdaknong.edu.vn bảo đúng bản chất giáo dục… để học thật và giáo dục thật.

Làgdtxdaknong.edu.vn được những điều đó thì chính các hoạt động trải nghiệgdtxdaknong.edu.vn này sẽ góp phần hình thành phẩgdtxdaknong.edu.vn chất và năng lực thật cho người học và từ đó năng lực của nhà trường, của nhà giáo cũng thật sự được nâng lên. Và đổi gdtxdaknong.edu.vnới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo gdtxdaknong.edu.vnới chính thức thành công.