Hômnay là ngày ... Tháng ... Năm ... Đệ tử chúng nhỏ nguyện cầu ngôi tam-bảothường trú trong mười phương, các đức phật, chư bồ-tát thuộc hết thảy thánhhiền, chứng tỏ gia hộ; chúng con lâu đời nhiều kiếp, do sự mê lầm, gây nhiềutội ác. Giờ đây một dạ chí thành câù xin sám-hối. Nguyện dựa vào oai đức tam-tôn,chúng nhỏ tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, cùng chúng sanh vào phápgiới tăng tiến bồ-đề, nghiêm túc phước huệ, đồng chứng vô thượng chánh đẳng,chánh giác.

Bạn đang xem: Kinh hồng danh sám hối

(1tiếng chuông, đồng xá. Vị chủ lễ vùng dậy cắm hương lên lư, rồi toàn thể chấptay đồng xướng)

 

QUÁNTƯỞ
NG

 

Phật, bọn chúng sanh tánh thường xuyên rỗnglặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sángngời

Trước bảo tọa thân con hình ảnh hiện

Cúi đàu xin thệ nguyện quy y

 (1 giờ chuông đồng xá)

 

ĐẢNHLỄ

 

Chítâm đảnh lễ, Nam mô Tận lỗi Không, phát triển thành Pháp Giới Quá hiện nay Vị Lai Chư Phật, Tôn
Pháp nhân từ Thánh Tăng, hay trú Tam Bảo. (1 lạy)

Chítâm đảnh lễ, Nam mô Ta Bà Giáo chủ Đại trường đoản cú Đại Bi Bổn Sư ham mê Ca Mâu Ni Phật,Đương Lai Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Linh đánh Hội Thượng Phật bồ Tát. (1 lạy)

Chítâm đảnh lễ, Nam mô Tây Phương cực Lạc thế giới Đại từ Đại Bi A-Di-Đà Phật, Đại
Bi Quán-Thế-Âm nhân tình Tát, Đại-Thế-Chí người tình Tát, thanh tịnh Đại-Hải-Chúng người yêu Tát. (1lạy)

 (Đứng dậy, vô chuông mõ với đồng tụng)

 

CÚNGHƯƠNG

 

Hương thơm vừa thắp trên đài

Xông lên chư Phật, trong kế bên đềunghe

Mây lành mỗi vùng được che

Chúng nhỏ ngưỡng vọng ngồi xe cộ Nhất
Thừa

Nam mô hương Vân Cái nhân tình Tát, Ma Ha
Tát (3 lần)

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN Ly bà ly bà đế, ước ha mong ha đế, đà la ni đế ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma hadà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. (tụng 7 lần)

Nam mô Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật(3 lần)

 

KỆKHAI gớm

 

Phật pháp rộng sâu cực kỳ nhiệm mầu

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

Con nay nghe biết chuyên trì tụng

Nguyện rõ chơn như pháp đứng đầu

 

SÁMHỐI HỒNG DANH

 

Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ
Tát (3 lần)

Đại từ đại bi quan chúng sanh

Đại hỷ đại xả cứu vớt hàm thức

Tướng tốt chói sáng sủa tự trang nghiêm

Chúng con thành trọng điểm cung kính lạy (1lạy)

Nam mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư (1lạy)

Quy Y Phật, Quy
Y Pháp, Quy Y Tăng. (1 lạy)

Con ni pháp chổ chính giữa không vày tự cầu: phước báo Trời, Người,Thinh-Văn, Duyên Giác, cho đến các vị nhân tình tát quyền thừa, phát tâm bồ đề, nguyệncùng bọn chúng sanh vào pháp giới, một thời đồng bệnh Vô-Thượng, Chánh-Đẳng,Chánh-Giác (1 lạy)

Nammô quy y thập phương tận hỏng không giới nhứt thiết chư Phật (1 lạy)

Nammô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết tôn Pháp (1 lạy)

Nammô quy y thập phương tận lỗi không giới nhứt thiết hiền đức Thánh Tăng (1 lạy)

Nam
Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh phát triển thành Tri, Minh-Hạnh Túc, Thiện Thệ, trần thế Giải,Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, chũm Tôn (1 lạy)

1. Nam tế bào Phổ quang Phật

2. Nam mô Phổ Minh Phật

3. Nam tế bào Phổ Tịnh Phật

4. Nam tế bào Đa Ma La Bạt cừu Đàn mùi hương Phật

5. Nam Mô chiên Đàn quang đãng Phật

6. Nam tế bào Ma Ni Tràng
Phật

7. Nam mô Hoan Hỷ
Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật

8. Nam mô Nhứt Thiết
Thế Gian Nhạo con kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật

9. Nam tế bào Ma Ni Tràng
Đăng quang quẻ Phật

10. Nam tế bào Huệ Cự Chiếu Phật

11. Nam tế bào Hải Đức quang quẻ Minh Phật

12. Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim
Quang Phật

13. Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dỏng Mãnh Phật

14. Nam tế bào Đại Bi quang đãng Phật

15. Nam tế bào Từ Lực vương vãi Phật

16. Nam tế bào Từ Tạng Phật

17. Nam Mô rán Đàng Khốt Trang Nghiêm chiến thắng Phật

18. Nam Mô hiền khô Thiện Thủ Phật

19. Nam mô Thiện Ý Phật

20. Nam mô Quảng nghiêm túc Vương Phật

21. Nam mô Kim Hoa quang quẻ Phật

22. Nam mô Bảo cái Chiếu không Tự tại Lực vương vãi Phật

23. Nam Mô hư Không Bảo Hoa quang đãng Phật

24. Nam Mô giữ Ly nghiêm túc Vương Phật

25. Nam tế bào Phổ Hiện sắc đẹp Thân quang quẻ Phật

26. Nam tế bào Bất Động Trí quang quẻ Phật

27. Nam Mô thu phục Chúng Ma vương vãi Phật

28. Nam tế bào Tài quang đãng Minh Phật

29. Nam mô Trí Huệ chiến thắng Phật

30. Nam mô Di Lặc Tiên quang Phật

31. Nam tế bào Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí vương vãi Phật

32. Nam Mô ráng Tịnh quang đãng Phật

33. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn vương Phật

34. Nam tế bào Nhựt Nguyệt quang đãng Phật

35. Nam mô Nhựt Nguyệt Châu quang đãng Phật

36. Nam tế bào Huệ Tràng chiến thắng Vương Phật

37. Nam mô Sư Tử Hẩu Tự trên Lực vương vãi Phật

38. Nam mô Diệu Âm thắng Phật

39. Nam Mô hay Quang Tràng Phật

40. Nam mô Quan nỗ lực Đăng Phật

41. Nam tế bào Huệ oai vệ Đăng vương vãi Phật

42. Nam mô Pháp chiến thắng Vương Phật

43. Nam mô Tu Di quang quẻ Phật

44. Nam tế bào Tu Ma mãng cầu Hoa quang đãng Phật

45. Nam tế bào Ưu Đàm bát La Hoa Thù Thắng
Vương Phật

46. Nam mô Đại Huệ Lực vương Phật

47. Nam tế bào A Súc Tỳ Hoan tin vui Quang Phật

48. Nam mô Vô Lượng Âm Thanh vương vãi Phật

49. Nam mô Tài quang đãng Phật

50. Nam mô Kim Hải quang quẻ Phật

51. Nam tế bào Sơn Hải Huệ Tự trên Thông vương Phật

52. Nam tế bào Đại Thông quang đãng Phật

53. Nam tế bào Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn vương vãi Phật

54. Nam Mô thích Ca Mâu Ni Phật

55. Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật

56. Nam tế bào Bảo quang đãng Phật

57. Nam mô Long Tôn vương Phật

58. Nam mô Tinh Tấn Quân Phật

59. Nam mô Tinh Tấn tin vui Phật

60. Nam mô Bảo Hoa Phật

61. Nam mô Bảo Nguyệt quang quẻ Phật

62. Nam Mô hiện nay Vô đần Phật

63. Nam mô Bảo Nguyệt Phật

64. Nam mô Vô Cấu Phật

65. Nam mô Ly Cấu Phật

66. Nam mô Dõng Thí Phật

67. Nam tế bào Thanh Tịnh Phật

68. Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật

69. Nam mô Ta lưu giữ Na Phật

70. Nam mô Thủy Thiên Phật

71. Nam mô Kiên Đức Phật

72. Nam Mô cừu Đàn Công Đức Phật

73. Nam tế bào Vô Lượng Cúc quang đãng Phật

74. Nam tế bào Quang Đức Phật

75. Nam mô Vô Ưu Đức Phật

76. Nam mô Na La Diên Phật

77. Nam mô Công Đức Hoa Phật

78. Nam tế bào Liên Hoa quang đãng Du Hí Thần Thông
Phật

79. Nam tế bào Tài Công Đức Phật

80. Nam tế bào Đức Niệm Phật

81. Nam mô Thiện danh xưng Công Đức Phật

82. Nam tế bào Hồng Diệm Đế Tràng vương vãi Phật

83. Nam mô Thiện Du bộ Công Đức Phật

84. Nam tế bào Đấu thắng lợi Phật

85. Nam tế bào Thiện Du cỗ Phật

86. Nam tế bào Châu Tráp nghiêm túc Công Đức Phật

87. Nam mô Bảo Hoa Du cỗ Phật

88. Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La lâu Vương Phật

(đồngxướng, đồng lạy)

89. Nam tế bào Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật

 

(đồngtụng)

 

Nhưvậy, tám mươi chín ông phật ở khắp cầm gian. Những đức núm Tôn thường trú trongđời này. Các ngài vẫn thương nghĩ mang lại chúng con, hoặc đời này tuyệt đời trước củachúng con, sự sanh tử tự vô thỉ mang lại nay, vẫn tạo những điều tội lỗi: hoặc từ làm,hoặc bảo fan làm, hoặc thấy làm ác vui theo. Đối với của miếu tháp, của chúngtăng, xuất xắc của bọn chúng tăng trong tư phương, nếu như mình lấy, hoặc bảo người kháclấy, hoặc thấy bạn trộm lấy tùy hỷ. Về tội ngủ vô gián: hoặc mình làm, hoặcdạy người khác làm, hoặc thấy fan làm sung sướng theo. Mười nghiệp bất thiện:hoặc mình tạo, hoặc bảo bạn khác tạo, hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vuitheo. Phần lớn tội chướng đang làm: hoặc bao gồm che dấu, hoặc không bịt dấu, bắt buộc đọavào địa ngục, quỉ đói và súc sanh, tương tự như các mặt đường ác khác, chốn biên địa,giòng hà tiện, các kẻ miệt lệ xa. Những chổ như thế, phần lớn tội chướng chúng conđã làm, hôm nay đều thực tình cúi xin sám hối. (1 lạy)

 

Giờđây, các đức Phật nắm Tôn, hội chứng biết cho chúng con, yêu mến nghĩ mang lại chúng con.Trước chư Phật, ý trung nhân tát, chúng con yêu cầu bộc bạch như vầy: hoặc đời này hay đờikhác của chúng nhỏ từng làm những việc ba thí, hoặc duy trì được giới thanh tịnh,nhẫn cho thí một vóc cơm cho các loài súc sanh. Hoặc tu tịnh hạnh, căn lành đãcó, thành công chúng sanh, căn lành sẽ có, tu hạnh Bồ-đề, căn lành sẽ có, với trí
Vô-thượng, căn lành sẽ có. Toàn bộ hợp lại, so sánh trù tính, thảy phần nhiều hồi hướngcho quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Như những đức Phật đời vượt khứ,hiện tại với vị lai đã thao tác làm việc hồi hướng, chúng con cũng xin hồi phía như thế.Các tội đều sám hối, những phước xin tùy hỷ, và nhờ công đức thỉnh Phật, nguyệnthành trí Vô Thượng. Chư phật trong bố đời, khôn xiết hơn các chúng sanh, biển côngđức ko lường, nhỏ nay thành kính lạy. (1 lạy)

 

 

1. Mười phương trái đất có không

Ba đời vạn một số loại cầu mong muốn đại hùng

Con ni banghiệp viên dung

Lễ khắp tất cả không trung một lòng.

 

2. Phổ hiền hậu hạnh nguyện thần thông

Khiến cho đệ tử trong khoảng Như Lai

Mỗi thân hiện nay khắp trằn ai

Mỗi thân lễ lạy kim đài liên hoa (1lạy)

 

3. Ở trong cõi phật hằng sa

Đại hội người thương tát một công ty độ sanh

Vô tận pháp giới tinh anh

Tinh sâu Phật Pháp thanh danh xuấttrần.

 

4. Mỗi tín đồ tiếng giọng bao gồm phần

Phát ra thánh thót tâm thần sángtrưng

Tương lai mỗi kiếp tôn xưng

Khen ngợi Phật đức những tầng khôn cùng sâu(1 lạy)

 

5. Tràng hoa tươi xuất sắc muôn màu

Âm nhạc, ca vịnh, lọng hầu, hươngbay

Trang nghiêm tôn kính xưa nay

Con đem dưng cúng đức thầy Như Lai.

 

6. Hương y gồm một ko hai

Đèn đuốc soi sáng sủa trong quanh đó đườngđi

Cao như quả núitu di

Thành trung ương dâng bái các chính vì thế Tôn.

 

7. Con nay mở rộng tâm hồn

Tin sâu Phập Pháp vĩnh cửu từ lâu

Phổ hiền hậu nguyện lực khôn xiết sâu

Cúng dường thuộc khắp nhiệm mầu Như
Lai

(1 lạy)

 

8. Xưa nhỏ tạo những nghiệp sai

Đều vày bađộc họa tai nối liền

Từ thânmiệng ý triền miên

Giờ đây mớibiết lòng chuyên sám trừ (1 lạy)

 

9. Mười phương những loại đồng cư

Hữu học, vôhọc tâm tư nhị thừa

Như Lai, Bồ
Tát xa xưa

Tùy tin vui côngđức cho vừa lòng tin (1 lạy)

 

10. Đèn tuệ thắp sáng mong xin

Bồ đề thànhtựu, đức tin bắt đầu

Chúng conkính thỉnh nguyện cầu

Chuyển xe diệu pháp, đạo mầu đang ban(1 lạy)

 

11. Chư Phật mong nhập
Niết-Bàn

Con xin kính thỉnh vị hàng phàm ngu

Cữu trụ giáo hóa công phu

Chúng sinh lợi lạc đường tu chuyêncần (1 lạy)

 

12. Cúng nhịn nhường lễ tán baphần

Thỉnh Phật trụ nắm tâm chân độ đời

Tùy hỷ sám hối hận khắp nơi

Chúng sanh nhà phật đồng thời in sâu(1 lạy)

 

13. Xin rước công đứcnhiệm mầu

Hướng về thượng giới minh châu hiệnbày

Tánh tướng Tam Bảo tự rày

Dung thông hai đế chờ ngày thànhcông.

 

14. Phước đức như nướcbiển đông

Con nay hồi hướng một lòng thanh cao

Thân khẩu ý nghiệp lao chao

Dứt trừ té pháp công sức đức thầy.

 

15. Tất cả hoặc chướngtừ nay

Xin những tiêu diệt, xin cụ phép mầu

Mỗi niệm trí tuệ có tác dụng đầu

Chúng sinh độ hết không cầu trả ơn.

 

16. Hư không thế giới cósờn

Nghiệp cùng phiền não phần nhiều hườn hưkhông

Bổn pháp như thế dung thông

Nguyện nay hồi hướng cõi lòng nhưnhư (1 lạy)

 

Cúi lạy Đức Đại Hạnh Phổ Hiền tình nhân Tát(3 lần)

 

(tiếp tụng)

 

SÁMHỐI PHÁT NGUYỆN

 

Đệ tử kính lạy

Đức Phật phù hợp Ca

Phật A Di Đà

Thập phương chư Phật

Vô lượng Phật Pháp

Cùng Thánh hiền lành Tăng

Đệ tử lâu đời lâu kiếp

Nghiệp chướng nặng nề

Tham giận kiêu căng

Si mê lầm lạc

Ngày nay nhờ Phật

Biết sự lỗi lầm

Thành vai trung phong sám hối

Thề kiêng điều dữ

Nguyện làm việc lành

Ngửa trông ơn Phật

Từ bi gia hộ

Thân không tật bịnh

Tâm ko phiền não

Hằng ngày anvui tu tập

Phép Phật nhiệmmầu

Để mau ra khỏiluân hồi

Minh trọng điểm kiếntánh

Trí huệ sángsuốt

Thần thông tựtại

Đặng cứu vãn độ cácbậc tôn trưởng

Cha người mẹ anh em

Thân bằng quyếnthuộc

Cùng tất cảchúng sanh

Đồng thành Phậtđạo (đồng xá)

 

Đệ tử vốn tạocác vọng nghiệp

Đều vày vô thỉ tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phạt sanh ra

Đệ tử thảy các xin sám hối

 

Nam Mô mong Sám hối Bồ Tát (18 lần)

 

TÂM KINH

 

Ma Ha bát Nhã cha La Mật Đa chổ chính giữa Kinh

Thuởđức cửa hàng Tự Tại người yêu tát tu hành vẫn tiến sâu mang đến chổ trí tuệ bên kia bờ, ngài soithấy năm uẩn hồ hết không, đề nghị độ được toàn bộ khổ ách.

Này
Thu tử! Cái bao gồm sắc tướng tá nó chẳng không giống với dòng không, cái không tướng tá cũngchẳng khác với mẫu sắc; mà sắc có nghĩa là không, không tức là sắc, với thụ, tưởng,hành với thức này, nghĩa cũng lại như thế.

Này
Xá Lợi Phất! loại ‘không tướng’của các pháp này, nó chẳng sanh, chẳng diệt,chẳng dơ, chẳng sạch, chẳng thêm, chẳng bớt. Vậy nên trong chơn ko nó khôngcó: sắc, thụ, tưởng, hành cùng thức. Tánh chơn ko nó không có sáu căn nhập vàosáu trằn là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và sáu trần nhập với sáu căn là:sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Vào tánh chơn ko nó không tồn tại nhãn giới..., nhẫn cho không ý thức giới. Tánh chơn ko nó chẳng bao gồm cái vô minh, cũngkhông luôn luôn cái vô minh đã hết; nhẫn đến nó chẳng bao gồm cái lão tử, cũng ko luôncái lão tử đã hết. Trong tánh chơn ko nó không có: khổ, tập, diệt, đạo. Tánhchơn không nó không đề xuất trí, cũng chẳng phải đắc gì.

Bởivì ko sở đắc, mới là nhân tình tát, hotline đủ là người yêu Đề Tát Đõa, nương khu vực trí bát Nhãđể xét soi, new đạt qua bên ngàn giác kia. Do nương nơi chén bát Nhã để tiệm chiếu,nên vai trung phong không quái ác ngại; vì chưng tâm chẳng ngần ngại, buộc phải chẳng gồm e sợ, xa lìa cácđiều điên đảo mộng tưởng, rốt ráo trái Niết Bàn. Nguyên chư Phật cả ba đời, sởdĩ đắc quả Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác đó là vì y vị trí pháp chén Nhã tía La
Mật Đa đây. Nên biết rằng, kinh chén Nhã tía La Mật Đa đây, thiệt là: bài bác chú đạithần, bài xích chú đại minh, bài chú vô thượng, và thật là bài chú vô đẳng đẳng, vìnó hay tiêu diệt được tất cả khổ não, vững chắc hẵn ko dối.

Nên nói chú bát Nhã bố La Mật Đa,liền nói chú rằng: yết đế, yết đế, ba la yết đế, tía la tăng yết đế, người thương đề tátbà ha. (3 lần)

 

HỒIHƯỚNG

 

Công đức sám hối khó nghĩ lường

Vô biên chiến hạ phước đặng tỏ tường

Khắp nguyện bọn chúng sanh trong phápgiới

Mau về cõi Phật thẳng một đường

 

Duyên lành hồi phía mau giác ngộ

Văn Thù, Phổ Hiền, quan lại Âm độ

Các vị tình nhân tát nhiều vô số

Đại trí bờ kia, chư Thiên hộ

Nguyện tiêu tía chướng trừ phiền não

Nguyện đặng trí tuệ hay tướng hảo

Nguyện bao tội chướng được sám trừ

Kiếp kiếp thường theo ngôi Tam Bảo

 

PHỤC NGUYỆN

Chư Phật triệu chứng minh

Vạn linh gia hộ

Hiệntiền đệ tử chúng nhỏ tề tựu trước Phật đài, tình thật lễ sám hối Hồng Danh đểtiêu trừ các tội lỗi: hoặc tiền khiên oan trái, hoặc những kiếp ân oán thân, hoặcphạm giới cấm các điều, tiếp giáp hại đều mạng bọn chúng sanh, thân ba nghiệp tội,miệng tư nghiệp ác và ý cha nghiệp xấu, lầm sản xuất điều quấy, gây các tội lỗi.

 

Ngưỡngmong oai phong thần chư Phật, từ lực ý trung nhân tát, minh huân gia hộ bọn chúng con: tội chướngtiêu trừ, căn lành thêm lớn, tiến tu đạo nghiệp, phước huệ trang nghiêm.

 

Khắpnguyện: âm cực kỳ dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng thành
Phật đạo. (đồng niệm)

Nam tế bào Đệ Tử ước Sám ân hận Bồ Tát

 

TAMQUY Y

 

Tự quy y Phật, xin nguyện chúngsanh, thể theo đạo cả, phạt lòng vô thượng (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúngsanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như đại dương (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúngsanh, thống lý đại chúng, không còn thảy không lo ngại (1 lạy)

*
NGHI THỨC SÁM HỐI

SÁM HỐI LÀ LÀM CHO tía NGHIỆP ĐƯỢC THANH TỊNH

NIỆM HƯƠNG BÁI LỄ( Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chấp tay nhằm ngang ngực mật niệm )

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

Án, lam cởi ha. ( 3 lần )

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

Án, ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám.( 3 lần )

( toàn bộ điều quỳ chấp tay. Vị công ty lễ cầm tía cây hương gửi ngang trán đọc bài Cúng hương và Kỳ nguyện )

CÚNG HƯƠNG

Nguyện demo diệu mùi hương vân,Biến mãn thập phương giới,Cúng dường nhứt thiết Phật,Tôn pháp chư tình nhân Tát,Vô biên Thanh Văn chúng,Cập nhứt thiết Thánh Hiền,Duyên khởi quang quẻ minh đài,Xứng tánh tác Phật sự,Phổ huân chư bọn chúng sanh,Giai phát nhân tình đề tâm,Viễn ly chư vọng nghiệp,Viên thành Vô thượng đạo.

( Xá 3 xá, hiểu tiếp bài bác Kỳ nguyện )

KỲ NGUYỆN

Tư thời đệ tử chúng đẳng,hiện thập phương Phật tử, cung từ Phật chi phí dị khẩu đồng âm thiết lễ Sám ăn năn công đức; Nguyện thập phương hay trụ Tam Bảo cập nhứt thiết Thánh Hiền chứng tỏ gia hộ đẻ tử chúng đẳng: phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, túc trái oan khiên, vớ giai tiêu diệt, thiện căng tăng trưởng, phước trí trang nghiêm, sở nguyện tuỳ tâm, kiết tường như ý. Ngưỡng mong chư Phật thuỳ từ chứng minh gia hộ.

( Đứng dậy gặm hương lên lư, đọc bài bác tán Phật )

TÁN PHẬT

Pháp vương vãi Vô thượng tôn,Tam giới vô luân thất,Thiên nhơn bỏ ra Đạo sư,Tứ sanh chi Từ phụ,Ư nhứt niệm quy y,Năng khử tam kỳ nghiệp,Xưng dương nhược tán thán,Ức kiếp mạc năng tận.

QUÁN TƯỞ
NG

Năng lễ, sở lễ tánh ko tịch,Cảm ứng đạo giao nan tứ nghị,Ngã test đạo tràng như đế châu,Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Chí trung khu đảnh lễ: Nam tế bào tận hỏng không, vươn lên là pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương Chư Phật, Tôn Pháp, hiền hậu Thánh Tăng, hay trụ Tam Bảo. ( 1 lạy )

Chí trung khu đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư ham mê Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sánh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi người thương Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền nhân tình Tát, Hộ Pháp Chư Tôn tình nhân Tát, Linh đánh Hội Thượng Phật người thương Tát. ( 1 lạy )

Chí trung ương đảnh lễ: Nam mô Tây phương cực Lạc trái đất Đại từ bỏ Đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán nạm Âm người yêu Tát, Đại nỗ lực Chí bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương tình nhân Tát, thanh tịnh Đại Hải Chúng người tình Tát. ( 1 lạy )

( Vô chuông mỏ cùng đồng tụng )

TÁN DƯƠNG CHI

Dương chi tịnh thuỷ,Biến sái tam thiên,Tánh không chén bát đức lợi nhơn thiên,Pháp giới quảng tăng diên,Diệt tội tiêu khiên,Hoả diệm hoá hồng liên.Nam mô Thanh Lương Địa tình nhân Tát Ma Ha Tát. ( 3 lần )

CHÚ ĐẠI BI

Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật ý trung nhân Tát. ( 3 lần )Thiên thủ thiên nhãn vô hổ hang đại bi trung tâm đà ra ni. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam mô a rị da, Bà lô yết đế thước bát ra da, người thương đề tát đoả bà da, Ma ha tát đoả bà da, Ma ha mũ chào mào ni ca da. Án, Tát bàn ra phạt duệ, Số đát mãng cầu đát toả.Nam mô tất kiết lật đoả y mông a rị da, Bà lô yết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, Hê rị ma ha chào bán đa sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát đa na ma bà già, Ma phát đạt đậu, Đát điệt tha. Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha nhân tình đề tát đoả, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê rị đà dựng, Cu lô cu lô yết mông, Độ lô độ lô phạt xà da đế, Ma ha vạc xà da đế, Đà ra đà ra, Địa rị ni , Thất Phật ra da, Dá ra dá ra. Mạ mạ phát ma ra, Mục đế lệ, Y hê y hê, Thất na thất na, A ra sâm Phật ra xá lợi, vạc sa phân phát sâm, Phật ra xà da, Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, sơn rô sơn rô, người tình đề dạ nhân tình đề dạ, người tình đà dạ người yêu đà dạ, Di đế rị dạ, na ra cẩn trì, Địa rị nhan sắc ni na, cha dạ ma na, Ta bà ha. Vớ đà dạ, Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, Ta bà ha. Vớ đà du nghệ, Thất bàn ra dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì, Ta bà ha. Ma ra na ra, Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, Ta bà ha. Ta bà ma ha a vớ đà dạ, Ta bà ha. Trả kiết ra a tất đà dạ, Ta bà ha. Cha đà ma yết tất đà dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, Ta bà ha. Ma bà lợi win yết ra dạ, Ta bà ha.Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam mô a rị da, Bà lô kiết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha. Án tất năng lượng điện đô, Mạn đà ra, Bạt đà dạ, Ta bà ha.

Nam tế bào Bổn Sư ham mê Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần )

KHAI gớm KỆ

Vô thượng thậm thâm huyền ảo pháp,Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,Ngã kim con kiến văn đắc lâu trì,Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

NAM MÔ HỒNG DANH HỘ THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT( 3 lần )

HỒNG DANH BỬU SÁM NGHI THỨC

(O : Đánh chuông với lại 1 lần )

Đại từ đại bi mẫn chúng sanhĐại tin vui đại xả tế hàm thức,Tướng hảo quang quẻ minh dĩ từ nghêm,Chúng đẳng chí trung ương quy mạng lễ. O (1)Nam mô quy y Kim Cang Thượng Sư. O (2)Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. O (3)Ngã kim phát trung ương bất vị tự mong Nhơn Thiên phước báu, Thanh Văn, Duyên Giác, nãi chí quyền thừa chư vị người thương Tát, duy y tối Thượng thừa, phát nhân tình đề tâm, nguyện dữ pháp giới chúng sanh nhứt thời đồng đắc A nậu đa la Tam miệu tam người thương đề. O (4)Nam mô quy y thập phương tận lỗi không giới nhứt thiết chư Phật. O (5)Nam mô quy y thập phương tận hỏng không giới nhứt thiết Tôn Pháp. (6)Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết hiền đức Thánh Tăng. O (7)Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, thế gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, cụ Tôn. O (8)Nam mô Phổ quang đãng Phật. O (9)Nam tế bào Phổ Minh Phật. O (10)Nam tế bào Phổ Tịnh Phật. O (11)Nam mô Đa Ma La Bạt rán Đàn hương thơm Phật. O (12)Nam mô chiên Đàn quang Phật. O (13)Nam tế bào Ma Ni Tràng Phật. O (14)Nam tế bào Hoan tin vui Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. O (15)Nam mô Nhứt Thiết thế gian Nhạo loài kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. O (16)Nam mô Ma Ni Tràng Đăng quang Phật. O (17)Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật. O (18)Nam tế bào Hải Đức quang Minh Phật. O (19)Nam tế bào Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim quang đãng Phật. O (20)Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. O (21)Nam tế bào Đại Bi quang quẻ Phật. O (22)Nam tế bào Tự Lực vương Phật. O (23)Nam mô Từ Tạng Phật. O (24)Nam mô cừu Đàn Khốt Trang Nghiêm chiến thắng Phật. O (25)Nam mô nhân hậu Thiện Thủ Phật. O (26)Nam tế bào Thiện Ý Phật. O (27)Nam tế bào Quảng nghiêm túc Vương Phật. O (28)Nam tế bào Kim Hoa quang quẻ Phật. O (29)Nam tế bào Bảo mẫu Chiếu ko Tự tại Lực vương Phật. O (30)Nam mô hỏng Không Bảo Hoa quang đãng Phật. O (31)Nam mô lưu Ly chỉnh tề Vương Phật. O (32)Nam tế bào Phổ Hiện nhan sắc Thân quang quẻ Phật. O (33)Nam tế bào Bất Động Trí quang đãng Phật. O (34)Nam mô hàng phục Chúng Ma vương vãi Phật. O (35)Nam mô Tài quang quẻ Minh Phật. O (36)Nam mô Trí Huệ chiến thắng Phật. O (37)Nam tế bào Di Lặc Tiên quang đãng Phật. O (38)Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí vương vãi Phật. O (39)Nam mô nuốm Tịnh quang đãng Phật. O (40)Nam mô Long Chủng Thượng Tôn vương vãi Phật. O (41)Nam mô Nhựt Nguyệt quang Phật. O (42)Nam tế bào Nhựt Nguyệt Châu quang đãng Phật. O (43)Nam mô Huệ Tràng win Vương Phật. O (44)Nam tế bào Sư Tử Hống Tự trên Lực vương Phật. O (45)Nam mô Diệu Âm chiến hạ Phật. O (46)Nam mô thường Quang Tràng Phật. O (47)Nam mô Quang nuốm Đăng Phật. O (48)Nam mô Huệ oai phong Đăng vương vãi Phật. O (49)Nam mô Pháp chiến hạ Vương Phật. O (50)Nam tế bào Tu Di quang đãng Phật. O (51)Nam tế bào Tu Ma mãng cầu Hoa quang đãng Phật. O (52)Nam tế bào Ưu Đàm bát La Hoa Thù win Vương Phật. O (53)Nam tế bào Đại Huệ Lực vương Phật. O (54)Nam tế bào A Súc Tỳ Hoan hỷ Quang Phật. O (55)Nam tế bào Vô Lượng Âm Thanh vương Phật. O (56)Nam tế bào Tài quang đãng Phật. O (57)Nam tế bào Kim Hải quang quẻ Phật. O (58)Nam tế bào Sơn Hải Huệ Tự tại Thông vương Phật. O (59)Nam tế bào Đại Thông quang quẻ Phật. O (60)Nam tế bào Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn vương vãi Phật. O (61)Nam mô phù hợp Ca Mâu Ni Phật. O (62)Nam tế bào Kim Cang Bất Hoại Phật. O (63)Nam mô Bảo quang quẻ Phật. O (64)Nam tế bào Long Tôn vương Phật. O (65)Nam mô Tinh Tấn Quân Phật. O (66)Nam mô Tinh Tấn tin vui Phật. O (67)Nam tế bào Bảo Hoả Phật. O (68)Nam tế bào Bảo Nguyệt quang Phật. O (69)Nam mô hiện nay Vô đần Phật. O (70)Nam mô Bảo Nguyệt Phật. O (71)Nam tế bào Vô Cấu Phật. O (72)Nam mô Ly Cấu Phật. O (73)Nam mô Dõng Thí Phật. O (74)Nam tế bào Thanh Tịnh Phật. O (75)Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật. O (76)Nam tế bào Ta lưu lại Na Phật. O (77)Nam tế bào Thuỷ Thiên Phật. O (78)Nam tế bào Kiên Đức Phật. O (79)Nam mô cừu Đàn Công Đức Phật. O (80)Nam mô Vô Lượng Cúc quang quẻ Phật. O (81)Nam tế bào Quang Đức Phật. O (82)Nam mô Vô Ưu Đức Phật. O (83)Nam tế bào Na La Diên Phật. O (84)Nam mô Công Đức Hoa Phật. O (85)Nam tế bào Liên Hoa quang Du Hý Thần Thông Phật. O (86)Nam mô Tài Công Đức Phật. O (87)Nam mô Đức Niệm Phật. O (88)Nam mô Thiện tên tuổi Công Đức Phật. O (89)Nam tế bào Hồng Diệm Đế Tràng vương vãi Phật. O (90)Nam mô Thiện Du bộ Công Đức Phật. O (91)Nam tế bào Đấu thành công Phật. O (92)Nam tế bào Thiện Du bộ Phật. O (93)Nam mô Châu Tráp trang nghiêm Công Đức Phật. O (94)Nam mô Bảo Hoa Du cỗ Phật. O (95)Nam tế bào Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La thọ Vương Phật. O (96)Nam tế bào Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. O (97)

Như thị đẳng, nhứt thiết cố giới, chư Phật cầm cố Tôn, hay trụ trên thế, thị chư chũm Tôn, đương từ niệm ngã ! Nhược vấp ngã thử sanh, nhược xẻ tiền sanh, tùng vô thỉ sanh tử dĩ lai, sở tác chúng tội, nhược từ tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tuỳ hỷ. Nhược tháp, nhược Tăng, nhược tứ xứ Tăng vật, nhược tự thủ, nhược giáo tha thủ, kiến thủ tuỳ hỷ.Ngũ vô gián tội, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tuỳ hỷ.Thập bất thiện đạo, nhược từ bỏ tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tuỳ hỷ.Sở tác tội chướng, hoặc hữu phú tàng, hoặc bất phú tàng, ưng đoạ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chư dư ác thú, biên địa, hạ tiện, cập miệt lệ xa, như thị đẳng xứ, sở tác tội chướng, kim giai sám hối. O (98)Kim chư Phật cố Tôn, đương chứng tri ngã, đương ức niệm ngã, bổ phục ư chư Phật thay Tôn tiền, tác như thị ngôn: Nhược bổ thử sanh, nhược bổ dư sanh, tằng hành cha thí, hoặc thủ tịnh giới, nãi chí thí dữ súc sanh, nhứt đoàn đưa ra tự, hoặc tu tịnh hạnh, sở hữu thiện căn, thắng lợi chúng sanh, cài đặt thiện căn , tu hạnh nhân tình đề, mua thiện căn, cập vô thượng trí, tải thiện căn, nhứt thiết hiệp tập, giảo kế trù lượng, giai vớ hồi hướng A nậu nhiều la Tam miệu tam người yêu đề; như thừa khứ, vị lai, bây giờ chư Phật sở tác hồi hướng, ngã diệt như thị hồi hướng, chúng tội giai sám hối, chư phước tận tuỳ hỷ, cập thỉnh Phật công đức, nguyện thành vô thượng trí.

Khứ, lai, bây giờ Phật, ư chúng sanh tối thắng, vô lượng công đức hải, vấp ngã kim quy mạng lễ. O (99)Sở hữu thập phương cụ giói trung,Tam cầm nhứt thiết nhơn Sư Tử,Ngã dĩ tịnh tâm thân, ngữ, ý,Nhứt thiết vươn lên là lễ tận vô dư.Phổ hiền đức hạnh nguyện oách thần lực,Phổ hiện tại nhứt thiết Như Lai tiền,Nhứt thân phục hiện gần kề trần thân,Nhứt nhứt biến lễ sát trần Phật, O (100)Ư nhứt trằn trung è cổ số Phật,Các xứ người tình Tát chúng hội trung,Vô tận pháp giới è cổ diệc nhiên,Thâm tín chư Phật giai sung mãn.Các dĩ nhứt thiết âm thinh hải,Phổ xuất vô vàn diệu ngôn từ,Tận ư vị lai nhứt thiết kiếp,Tán Phật thậm rạm công đức hải. O (101)Dĩ chư về tối thắng diệu hoa man,Kỷ nhạc trang bị hương cập tán cái
Như thị tối thắng nghiêm túc cụ,Ngã dĩ cúng nhường nhịn chư Như Lai
Tối chiến thắng y phục buổi tối thắng hương,Mạc hương, thiên mùi hương dữ đăng chúc,Nhứt nhứt giai như Diệu Cao tụ,Ngã tất cúng nhịn nhường chư Như Lai
Ngã dĩ quảng đại thắng giải tâm
Thâm tín nhứt thiết tam rứa Phật,Tất dĩ Phổ hiền hạnh nguyện lực,Phổ biến đổi cúng nhịn nhường chư Như Lai. O (102)Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp,Giai bởi vì vô thỉ tham, sân, si,Tùng thân, ngữ, ý, bỏ ra sở sanh,Nhứt thiết bửa kim giai sám hối, O (103)Thập phương nhứt thiết chư chúng sanh,Nhị thừa hữu học cập vô học,Nhứt thiết Như Lai dữ nhân tình Tát,Sở hữu công đức giai tuỳ hỷ. O (104)Thập phương sở hữu thế gian đăng,Tối sơ thành tựu người yêu đề giả,Ngã kim nhứt thiết giai khuyến thỉnh,Chuyển ư Vô thượng diệu pháp luân, O (105)Chư Phật nhược dục thị Niết bàn,Ngã vớ chí thành nhi khuyến thỉnh,Duy nguyện cửu trụ tiếp giáp trần kiếp,Lợi lạc nhứt thiết chư bọn chúng sanh. O (106)Sở hữu lễ tán cúng nhường nhịn phước,Thỉnh Phật trụ thay chuyển pháp luân,Tuỳ hỷ sám ân hận chư thiện căn,Hồi hướng bọn chúng sanh cập Phật đạo. O (107)Nguyện tương dĩ thử win công đức,Hồi hướng Vô thượng chơn pháp giới,Tánh tướng mạo Phật, Pháp cập Tăng già,Nhị đế dung thông Tam muội ấn
Như thị vô lượng công đức hải,Ngã kim giai tất tận hồi hướng,Sở hữu chúng sanh thân, khẩu, ý,Kiến hoặc bọn báng xẻ pháp đẳng,Như thị nhứt thiết chư nghiệp chướng,Tất giai hủy diệt tận vô dư,Niệm niệm chí trâu ư pháp giới
Quảng độ bọn chúng sanh giai bất thối,Nãi chí lỗi không thế giới tận,Chúng sanh cập nghiệp phiền não tận,Như thị tứ pháp quảng vô biên,Nguyện kim hồi phía diệc như thị. O (108)

Nam tế bào Đại Hạnh Phổ Hiền ý trung nhân Tát. ( 3 lần )

MA HA BÁT NHÃ bố LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán từ Tại ý trung nhân Tát, hành thâm chén bát nhã ba la mật đa thời, chiếu con kiến ngũ ẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.Xá Lợi Tử ! sắc bất dị không, ko bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.Xá Lợi Tử ! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị vậy không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo, vô trí diệt vô đắc.Dĩ vô sở đắc, cố nhân tình đề tát đoả, y chén bát nhã tía la mật nhiều cố, chổ chính giữa vô tai ác ngại, vô quái không tự tin cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên hòn đảo mộng tưởng, cứu giúp cánh Niết bàn. Tam vậy chư Phật y bát nhã cha la mật đa, nạm đắc A nậu đa la Tam miệu tam người thương đề.Cố tri bát nhã bố la mật đa, thị Đại thần chú, thị Đại minh chú, thị Vô thượng chú, thị Vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.Cố thuyết chén nhã ba la mật nhiều chú, tức thuyết chú viết:Yết đế, yết đế, bố la yết đế, bố la tăng yết đế, người tình đề tát bà ha.( 3 lần )

VÃNG sanh QUYẾT QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

Nam mô a di nhiều bà dạ. Đa tha già đa dạ. Đa điệt dạ tha.A di rị đô bà tỳ.A di rii đa, tất đam bà tỳ.A di rị đa, tỳ ca lan đế.A di rị đa, tỳ ca lan đa.Dà di nị già dà na.Chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha. ( 3 lần )

TÁN THÁN PHẬT DI ĐÀ

A Di Đà Phật thân kim sắc,Tướng hảo quang quẻ minh vô đẳng luân,Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di,Hám mục trừng thanh tứ đại hải,Quang trung hoá Phật vô số ức
Hoá tình nhân Tát bọn chúng diệc vô biên,Tứ thập bát nguyện độ bọn chúng sanh,Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.Nam tế bào Tây phương cực Lạc trái đất Đại từ bỏ Đại bi A Di Đà Phật.Nam tế bào A Di Đà Phật. ( niệm những ít tuỳ ý )Nam mô Đại Bi Quán cụ Âm người thương Tát. ( 3 lần )Nam mô Đại cầm cố Chí nhân tình Tát. ( 3 lần )Nam tế bào Đại Nguyện Địa Tạng Vương người yêu Tát. ( 3 lần )Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng người thương Tát. ( 3 lần )

( Đồng quỳ, lẹo tay gọi bái sám )

SÁM PHÁT NGUYỆN

Đệ tử kính lạy Đức Phật thích Ca
Phật A Di Đà, mười phương Chư Phật
Vô lượng Phật pháp, thuộc Thánh thánh thiện TăngĐệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề
Tham giận kiêu căng, ham mê lầm lạc.Ngày nay nhờ Phật, biết sự lỗi lầm
Thành trung ương sám hối.Thề né điều dữ, nguyện thao tác lành.Ngưỡng ước ao ơn Phật, trường đoản cú bi gia hộ:Thân ko tật bệnh, trọng điểm không phiền não,Hằng ngày an vui tu tập, pháp Phật nhiệm mầu,Để mau thoát khỏi luân hồi, minh vai trung phong kiến tánh,Trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại,Đặng cứu giúp độ các bậc Tôn trưởng
Cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc,Cùng pháp giới chúng sanh,Đồng trọn thành Phật đạo.

SÁM PHỔ HIỀN

Đệ tử bọn chúng đẳng
Tuỳ thuận tu tập
Phổ Hiền tình nhân Tát

Thập chủng đại nguyện:Nhứt giả lễ kính chư Phật,Nhị mang xưng tán Như Lai,Tam giả quảng tu thờ dường,Tứ giả sám ân hận nghiệp chướng,Ngũ mang tuỳ tin vui công đức,Lục giả thỉnh gửi pháp luân
Thất trả thịnh Phật trụ thế,Bát trả thường tuỳ Phật học,Cửu đưa hằng thuận chúng danh
Thập đưa phổ giai hồi hướng.

HỒI HƯỚNG

Sám hối công đức thù thắng hạnh,Vô biên thắng phước giai hồi hướng,Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,Tốc vãng vô lượng quang quẻ Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,Thế cố thường hành tình nhân Tát đạo.

Nguyện sanh Tây phương tĩnh thổ trung,Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,Hoa khai con kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối người yêu Tát vi các bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức,Phổ cập ư nhứt thiết,Ngã đẵng dữ chúng sanh,Giai cùng thành Phật đạo.

Xem thêm: Chợ Nào Bán Áo Dài May Sẵn Tphcm Cực Xinh Bạn Đã Biết? Áo Dài May Sẵn Đẹp Tphcm

PHỤC NGUYỆN

Nam mô A Di Đà Phật
Thượng lai, đệ tử bọn chúng đẳng, chí thành lễ Phật hồng danh, Sám ân hận công đức.Chuyên vì, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam vật dụng khổ. Sản phẩm công nghệ nguyện hiện nay tiền đệ tử chúng đẳng, tội diệt phước sanh, người thương đề trọng điểm tăng trưởng, trí tánh hay minh, chén nhã khai hoa, đạo trung khu bất thối.

PHỔ NGUYỆN

Âm khôn cùng dương thới, pháp giới chúng sanh, tính dữ vô tình, tề thành Phật đạo.Nam mô A Di Đà Phật.(đồng niệm lớn )

TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật, đương nguyện bọn chúng sanh, thể giải đại đạo,phát Vô thượng tâm. ( 1 lạy )

Tự quy y Pháp, đương nguyện bọn chúng sanh, xâm nhập Kinh tạng, tri huệ như hải. ( 1 lạy )

Tự quy y Tăng, đương nguyện bọn chúng sanh, thống lý Đại chúng, nhứt thiết vô ngại. ( 1 lạy )

*/ bạn dạng gõ này vừa đủ nội dung theo nguyên bản Kinh Nhật Tụng của NXB Tôn Giáo*/ Đạo Hữu Kim Quí đánh máy – gdtxdaknong.edu.vn