Son It’s Skin Life màu sắc Lip Crush Matte cùng với bảng màu đa dạng cùng chất son xuất xắc vời, được nhận xét không hề kém cạnh 3CE Velvet Lip Tint về độ hot tương tự như chất lượng…




Bạn đang xem: Son kem lì it's skin life color lip crush matte

","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":129000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","alt":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":2526,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS77","variation_description":null,"variation_id":2541,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"5","weight_html":"5 g"},"attributes":"attribute_pa_chon-mau":"02","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":129000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","alt":"Son Its Skin Life color Lip Crush Matte (1)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":2526,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS77","variation_description":null,"variation_id":2542,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"5","weight_html":"5 g","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"03","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":129000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","alt":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":2526,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS77","variation_description":null,"variation_id":2543,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"5","weight_html":"5 g","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"04","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":129000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","alt":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":2526,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS77","variation_description":null,"variation_id":2544,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"5","weight_html":"5 g","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"05","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":129000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"Son Its Skin Life color Lip Crush Matte (1)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","alt":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":2526,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS77","variation_description":null,"variation_id":2545,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"5","weight_html":"5 g","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"06","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":129000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","alt":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":2526,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS77","variation_description":null,"variation_id":2546,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"5","weight_html":"5 g","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"07","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":129000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","alt":"Son Its Skin Life color Lip Crush Matte (1)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":2526,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS77","variation_description":null,"variation_id":2547,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"5","weight_html":"5 g","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"08","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":129000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","alt":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":2526,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS77","variation_description":null,"variation_id":2548,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"5","weight_html":"5 g","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"09","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":129000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"Son Its Skin Life color Lip Crush Matte (1)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","alt":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":2526,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS77","variation_description":null,"variation_id":2549,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"5","weight_html":"5 g","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"10","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":129000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","alt":"Son Its Skin Life color Lip Crush Matte (1)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":2526,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS77","variation_description":null,"variation_id":2550,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"5","weight_html":"5 g","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"11","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":129000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"Son Its Skin Life color Lip Crush Matte (1)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","alt":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":2526,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS77","variation_description":null,"variation_id":2551,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"5","weight_html":"5 g","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"12","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":129000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","alt":"Son Its Skin Life color Lip Crush Matte (1)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":2526,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS77","variation_description":null,"variation_id":2552,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"5","weight_html":"5 g","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"13","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":129000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"Son Its Skin Life color Lip Crush Matte (1)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","alt":"Son Its Skin Life color Lip Crush Matte (1)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":2526,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS77","variation_description":null,"variation_id":2553,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"5","weight_html":"5 g","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"14","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":129000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","alt":"Son Its Skin Life color Lip Crush Matte (1)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":2526,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS77","variation_description":null,"variation_id":2554,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"5","weight_html":"5 g","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"15","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":129000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","alt":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":2526,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS77","variation_description":null,"variation_id":2555,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"5","weight_html":"5 g","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"16","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":129000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"Son Its Skin Life color Lip Crush Matte (1)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","alt":"Son Its Skin Life color Lip Crush Matte (1)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":2526,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS77","variation_description":null,"variation_id":2556,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"5","weight_html":"5 g","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"17","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":129000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","alt":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":2526,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS77","variation_description":null,"variation_id":2557,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"5","weight_html":"5 g","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"18","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":129000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"Son Its Skin Life color Lip Crush Matte (1)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","alt":"Son Its Skin Life màu sắc Lip Crush Matte (1)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Its-Skin-Life-Color-Lip-Crush-Matte-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":2526,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS77","variation_description":null,"variation_id":2558,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"5","weight_html":"5 g">">
Không dừng lại ở việc đã tạo ra đời những dòng tinh chất đặc trị có đến hiệu quả cao, mới phía trên It’s Skin còn đã tạo ra đời dòng son kem lì It’s Skin Life màu sắc Lip Crush Matte – bộ sưu tập nổi bật được ví như một thế giới son môi thu nhỏ với những tông màu cực chất.Son kem vô cùng lì It’s Skin Life màu sắc Lip Crush Matte được xem như một sản phẩm thừa kế được ưu điểm của cả nhị dòng son là son kem và son satin gồm chút trơn nhẹ, bởi vì đó có khả năng bám màu cực lâu cơ mà khi apply lên môi vẫn tạo được lớp màu mềm mượt, tự nhiên

Thêm vào đó, son có bảng màu cực kì đa đạng và được nghiên cứu bào chế độc đáo, tạo ra những tông màu vô cùng ấn tượng.

Độ bám của son có thể lên đến 7 tiếng, trong điều kiện không ăn uống uống quá nhiều với đồ dầu mỡ. Bạn có thể kiểm chứng rõ ràng bằng việc sơn son và uống thử cốc nước thủy tinh, son sẽ không hề dây vào thành cốc và giữ nguyên màu bên trên môi.

*


01: màu hồng baby ko quá chói lóa, cực kì trẻ trung02: màu hồng cam khôn xiết đáng yêu03: màu hồng đất thiên hồng, một vào những tông cực hot được nhiều người yêu thương thích04: màu hồng đỏ cực kì nổi bật05: màu hồng tươi xinh xắn06: màu hồng neon khiến bạn có đôi môi ấn tương hơn07: màu đỏ cam nổi bật, không kén da08: màu đỏ thuần có bắt sáng nên không làm cho khuôn mặt của bạn quá già09: màu đỏ thiên đất, nhẹ nhàng, trầm lắng, hợp với nhiều tông da10: màu cam sữa lạ mắt, mới mẻ
*

son-kem-li-its-skin-life-color-lip-crush-matte_result


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Sau bước làm sạch môi, dùng cọ tích hợp sẵn trong sản phẩm lấy son rồi trét lên môi theo kiểu tùy thích: ombre (lòng môi) hoặc full môi. Feedback

*



*


*




Xem thêm: Chia sẻ nỗi buồn cùng linh mục phan văn khải, phêrô nguyễn văn khải

*